11.2.2009

На 4-2-2009 започна новиот циклус на предавања и вежби по хералдика. Започна првото... 

22.10.2008

Започнаа предавањата по хералдика за студентите на групата по историја на... 

25.9.2008

Петар Гајдов Фалерист и правник од Скопје Заведен под број 2/2008 на 25.9.2008 година Блазон Штит Расечен... 

10.6.2008

Андреја Стефановски Електроинженер од Скопје Заведен под број 1/2008 на 10.6.2008... 

27.11.2007

Последниот број на Македонски Хералд беше промовиран на предавањето насловено...