21.11.2018

Општината Карпош е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина... 

9.11.2018

Уставот од 1991 година не го дефинира грбот на Република Македонија, туку предвиде да се донесе закон за грб. Овој закон не беше... 

3.11.2018

Општината Центар е скопска градска општина и според Македонскиот територијално... 

22.10.2018

Ордените, како одликување, можат да имаат повеќе степени, на кои се укажува...