https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/issue/feed Македонски хералд - Macedonian Herald 2022-01-03T06:00:24-05:00 Jovan Jonovski info@heraldika.org.mk Open Journal Systems <p>Гласник на Македонското грбословно друштво. Двојазично, македонско- англиско списание за хералдика, вексилологија, фалеристика амблематика и сродни дисциплини</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Official gazette of the Macedonian Heraldic Society. A bilingual, Macedonian-English journal for heraldry, vexilology, faleristics, and other related disciplines.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/118 Cover Page and Table of Content (17) 2021 2021-12-13T14:41:31-05:00 admin admin admin@heraldika.org.mk 2021-12-13T14:18:45-05:00 Copyright (c) 2021 admin admin https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/113 Реалната хералдика во Македонија до 1991 - Real Heraldry in Macedonia until 1991 2021-12-15T11:24:34-05:00 Jovan Jonovski jonovski@gmail.com <p>Every European region and country has heraldry with some specifics. In this paper we will consider the real heraldry in the Peoples/Socialist Republic of Macedonia, understood by the multitude of the coat of arms, and the armorial knowledge and art. It covers the earliest preserved heraldic motifs and coat of arms found in Macedonia in pre-Ottoman period. Also, real heraldry that existed on the territory as well as the State and municipal heraldry of the P/S R Macedonia. The paper covers the development of heraldry as both a discipline and science and the development of heraldic thought in SR Macedonia until its independence in 1991.</p> 2021-12-13T14:20:32-05:00 Copyright (c) 2021 Jovan Jonovski https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/112 „Семијачкото“ знаме и мијачките семејни знамиња - Flag of „All The Mijaks“ and the Mijaks Family Flags 2021-12-15T11:26:58-05:00 Damjan Buzharovski damjanbuzarovski@yahoo.com <p>Досега од неколку автори се изнесени тврдења за постоење на едно Мијачко знаме. Меѓутоа овие автори не говорат за исто знаме и нивните описи се разликуваат. Во овој труд ќе ги разгледаме тие описи и ќе се обидеме да утврдиме кое е правото Мијачко знаме, доколку тоа постоело или пак, можеби биле повеќе мијачки знамиња. Исто така ќе ги разгледаме мијачките семејни знамиња, за кои денес ретко се знае дека некогаш постоеле (сочувани се само три вакви знамиња), но на постарите фотографии од свадбите во мијачките села можеме да ги забележиме, па дури одредени знамиња и да реконструираме врз основа на фотографиите и описите.</p> 2021-12-13T14:01:51-05:00 Copyright (c) 2021 Damjan Buzharovski https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/116 Родот Димковци-Поповци oд Лазарополе oд 18 до 20 век - Dimkovci-Popovci Family from Lazaropole from 18th to 20th Century 2021-12-15T11:29:17-05:00 Mojso Popovski popovskimojso@gmail.com <p>Родословијето на родот Димковци-Поповци од селото Лазарополе, област Река, почнувајќи од митските предци Лазар и родоначалникот Димко (17в) и неговиот син Илија и внук Петар. Потоа се дадени и првите документирани предци, правнукот Мартин роден 1800. Од овој род има многу свештеници и учители, поп Мартин (1800-1870), поп Серафим (1832-1899) и поп Косто (1819-1915).Потоа поп Мартин Серафимов (1872-1952) и поп Данаил Косотов (18??-1936). Овој род дал и свој истакнат преставник во преродбата во името на Васил Икономов (1848-1934), како и многу просветни работници по втората светска војна.</p> 2021-12-13T13:57:27-05:00 Copyright (c) 2021 Mojso Popovski https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/114 Државните знамиња на јужниот Балкан - State Flags of the Southern Balkans 2021-12-15T11:31:19-05:00 Ivan Nacevski ivan_nacevski@yahoo.com <p>Под поимот знаме се подразбира ткаенина со точно определен дезен и бои на кое се истакнува симбол, а воедно и самото претставува симбол. Современите знамиња можат да се дефинираат и како парче платно или сличен материјал што истакнува ознаки на суверена држава, заедница, организација, вооружени сили, канцеларија или индивидуа. Знамето обично, но не секогаш, е издолжено и прицврстено со едниот крај на копје или јарбол (Britannica 2019). Науката што се занимава со проучувањето на знамињата и нивниот развој се вика вексилологија (Smith 1975). Науката што се занимава со создавање и дизајнирање знамиња се вика вексилографија (Smith 2001).</p> 2021-12-13T13:59:39-05:00 Copyright (c) 2021 Ivan Nacevski https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/119 MHS Activitiy and Register (17) 2021 2022-01-03T06:00:24-05:00 admin admin admin@heraldika.org.mk 2021-12-13T14:17:02-05:00 Copyright (c) 2021 admin admin