Македонски хералд - Macedonian Herald https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald <p>Гласник на Македонското грбословно друштво. Двојазично, македонско- англиско списание за хералдика, вексилологија, фалеристика амблематика и сродни дисциплини</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="en"><span class="" title="">Official gazette of the Macedonian Heraldic Society. A bilingual, Macedonian-English journal for heraldry, vexilology, faleristics, and other related disciplines.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Македонско грбословно друштво - Macedonian Heraldic Society en-US Македонски хералд - Macedonian Herald 1857-5544 <p>Copyright of the articles remains with the author.</p> <p>By submitting the article the author allows Macedonian herald (Macedonian Heraldic Society) to publish it in the printed version, and on its website and on Open Journal System, and other social media under&nbsp;</p> <p><strong>Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) <span data-v-abbe0d8e=""><a style="display: inline-block;" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1" target="_blank" rel="license noopener noreferrer" data-v-abbe0d8e="">CC BY-NC-SA 4.0</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Cover Page and Table of Content (17) 2021 https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/118 admin admin Copyright (c) 2021 admin admin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 1 2 Реалната хералдика во Македонија до 1991 - Real Heraldry in Macedonia until 1991 https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/113 <p>Every European region and country has heraldry with some specifics. In this paper we will consider the real heraldry in the Peoples/Socialist Republic of Macedonia, understood by the multitude of the coat of arms, and the armorial knowledge and art. It covers the earliest preserved heraldic motifs and coat of arms found in Macedonia in pre-Ottoman period. Also, real heraldry that existed on the territory as well as the State and municipal heraldry of the P/S R Macedonia. The paper covers the development of heraldry as both a discipline and science and the development of heraldic thought in SR Macedonia until its independence in 1991.</p> Jovan Jonovski Copyright (c) 2021 Jovan Jonovski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 3 25 10.47763/mher2117003j „Семијачкото“ знаме и мијачките семејни знамиња - Flag of „All The Mijaks“ and the Mijaks Family Flags https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/112 <p>Досега од неколку автори се изнесени тврдења за постоење на едно Мијачко знаме. Меѓутоа овие автори не говорат за исто знаме и нивните описи се разликуваат. Во овој труд ќе ги разгледаме тие описи и ќе се обидеме да утврдиме кое е правото Мијачко знаме, доколку тоа постоело или пак, можеби биле повеќе мијачки знамиња. Исто така ќе ги разгледаме мијачките семејни знамиња, за кои денес ретко се знае дека некогаш постоеле (сочувани се само три вакви знамиња), но на постарите фотографии од свадбите во мијачките села можеме да ги забележиме, па дури одредени знамиња и да реконструираме врз основа на фотографиите и описите.</p> Damjan Buzharovski Copyright (c) 2021 Damjan Buzharovski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 26 46 10.47763/mher2117026b Родот Димковци-Поповци oд Лазарополе oд 18 до 20 век - Dimkovci-Popovci Family from Lazaropole from 18th to 20th Century https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/116 <p>Родословијето на родот Димковци-Поповци од селото Лазарополе, област Река, почнувајќи од митските предци Лазар и родоначалникот Димко (17в) и неговиот син Илија и внук Петар. Потоа се дадени и првите документирани предци, правнукот Мартин роден 1800. Од овој род има многу свештеници и учители, поп Мартин (1800-1870), поп Серафим (1832-1899) и поп Косто (1819-1915).Потоа поп Мартин Серафимов (1872-1952) и поп Данаил Косотов (18??-1936). Овој род дал и свој истакнат преставник во преродбата во името на Васил Икономов (1848-1934), како и многу просветни работници по втората светска војна.</p> Mojso Popovski Copyright (c) 2021 Mojso Popovski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 47 63 10.47763/mher2117047p Државните знамиња на јужниот Балкан - State Flags of the Southern Balkans https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/114 <p>Под поимот знаме се подразбира ткаенина со точно определен дезен и бои на кое се истакнува симбол, а воедно и самото претставува симбол. Современите знамиња можат да се дефинираат и како парче платно или сличен материјал што истакнува ознаки на суверена држава, заедница, организација, вооружени сили, канцеларија или индивидуа. Знамето обично, но не секогаш, е издолжено и прицврстено со едниот крај на копје или јарбол (Britannica 2019). Науката што се занимава со проучувањето на знамињата и нивниот развој се вика вексилологија (Smith 1975). Науката што се занимава со создавање и дизајнирање знамиња се вика вексилографија (Smith 2001).</p> Ivan Nacevski Copyright (c) 2021 Ivan Nacevski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 64 89 10.47763/mher2117064n MHS Activitiy and Register (17) 2021 https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/119 admin admin Copyright (c) 2021 admin admin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-12-13 2021-12-13 17 90 92