Статите се слепо прегледани од колеги во сродните области.

Blind peer-review articles.