4.6.2019

10 јуни светски ден на хералдиката

Македонското грбословно друштво по повод 10 јуни светскиот ден на хералдиката оргнизира предавања:
1. Македонија меѓу европската и илирската хералдика – влијанија и преплетувања – д-р Иван Нацевски

2. Александар Матковски и македонската хералдика – д-р Јован Јоновски

https://www.facebook.com/events/2619091798120362/