16.5.2024

Зоран Арсовски стоматолог од Скопје Заведен под број 4/2024 на 16.5.2024 Блазон Штит Црно, сребрен був во приказ со отворени крилја,... 

18.4.2024

Македонското грбословно друштво донираше државно знаме на Република Македонија на АСУЦ Боро Петрушевски поради изветвено... 

28.3.2024

Владимир Владевски Превозник од Куманово Заведен под број 3/2024 на 2.04.2024 година Блазон Штит Сино,... 

25.3.2024

Валентин Крстевски Професионален војник од Куманово Заведен под број 2/2024...