13.11.2021

Никола Георгиев Полковник од Скопје Заведен под број 5/2021 на 13.11.2021 Блазон Штит На златно, црвен појас меѓу црн орел во приказ... 

4.11.2021

Дамјан Бужаровски Економист и историчар од Скопје Заведен под број 4/2021 на 4.11.2021 Блазон Штит По сребрен тесен шеврон на сино... 

6.10.2021

На 5 октомври оваа година, на денот на усвојувањето на новото знаме, неколку...