28.3.2024

Владимир Владевски Превозник од Куманово Заведен под број 3/2024 на 2.04.2024 година Блазон Штит Сино, на златно стропило меѓу три... 

25.3.2024

Валентин Крстевски Професионален војник од Куманово Заведен под број 2/2024 на 25.3.2024 Блазон Штит Сребрено, посеано со црни продупчени... 

15.2.2024

Марија Крстевска Професионален војник од Куманово Заведен под број 1/2024 на... 

31.12.2023

„Денес над Македонија се раѓа“, за првпат изведена на пречекот на новата 1942...