Ненад Стоилевски

електротехничар – енергетичар од Куманово

Заведен под број 3/2020 на 29.5.2020 година

Блазон

Штит
Црвено, на златен превез меѓу две сребрени коњски глави вооружани златно, три црвени јаворови листови со златни жили

Челенка
Сребрено јаворово дрво со златно лисје

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Audentes fortuna juvat

Девиза на македонски
Среќата ги следи храбрите

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски