16.7.2018

Ист блазон, различен емблазон


Во хералдиката главно место зазема блазонот – техничкиот опис на елементите, боите, нивните позиции и меѓусебни односи. Емблазонот  – ликовното преставување на блазонот зависи од историскиот период,како и од стилот на уметникот.

Грбот на Јован Јоновски. Емблазон (од лево на десно) 1. Технички емблазон, 2. Јован Јоновски, 3. Владимир Пандовски 4.Небојша Дикиќ, 5. Радослав Илиев и 6. Александар Куров.