8.11.2017

Ист блазон, различен емблазон

Во хералдиката главно место зазема блазонот – техничкиот опис на елементите, боите, нивните позиции и меѓусебни односи. Емблазонот  – ликовното преставување на блазонот зависи од историскиот период,како и од стилот на уметникот.

Грбот на Јован Јоновски. Емблазон (од лево на десно) Јован Јоновски, Небојша Дикиќ, Радослав Илиев и Александар Куров.