Грб и знаме на Македонското хералдичко здружение

Грб

Грбот на Македонското хералдичко здружение има три хералдички претстави: мал, среден и голем грб.

Малиот грб на здружението е со блазон: на црвен штит, сребрен хипокамп, кој во предните нозе држи вкрстени перо и хералдска палка, двете златни.

Средниот грб на здружението е со блазон: на црвен штит, сребрен хипокамп, кој во предните нозе држи вкрстени перо и хералдска палка, двете златни. Над штитот хералдска круна. Позади штитот две вкрстени хералдски палки.

Големиот грб го преставува средниот грб обвиен со црвена мантија поставена со сребро, крунисана со хералдска круна.

Знаме

Знамето на здружението е банер со размер 1:1 со блазонот на грбот.