14.9.2003

Македонско Хералдичко Здружение

Македонското Хералдичко Здружение ја започна својата работа на 15.8.2003, со влегување во судскиот регистер за Здруженија на граѓани и фондации, како единствената организација од областа на хералдиката во Република Македонија.

Цели на Македонското Хералдичко здружение се:

  1. Популаризација на хералдиката,
  2. Истражување на хералдичкото наследство во Македонија,
  3. Изработка на грбови, знамиња и одликувања,
  4. Оформување на хералдички регистер во кој ќе се заведуваат стари и нови грбови, и негово ажурирање,
  5. Едукација од областа на хералдиката
  6. Издавачка дејност.

Македонското Хералдичко Здружение има секции за Генеологија, Сфрагистика, Фалеристика, Вексилологија, Нобиларистика и Шивалристика.