19.3.2019

Црковна хералдика – Христијанска црква Божји глас

Грбот на Христијанската црква Божји глас прослави 20 години постоење, при што нејзиниот грб беше присутен на материјалите за јубилејот на црквата