5.2.2021

Сонцето и лавот како симболи на Република Македонија Хералдичка и вексилолошка анализа

Јован Јоновски

Сонцето и лавот се натпреваруваат како симболи на Македонија со векови. Ова се гледа особено при изборот на симболи за грбот и знамето на (Народна / Социјалистичката) Република Македонија. Оваа книга ја прикажува историјата на овие симболи и го објаснува процесот на избор на симболите за знамето и грбот, вклучително и нивните многубројни промени и напорите да се дизајнира грб во хералдичка форма. Денес сонцето се појавува во грбот и на знамето, како и во химната. Неговата популарност како симбол се гледа и во македонските општински грбови, каде што тоа е најчест симбол.

ISBN  978-1-4507-2437-1

FLAG HERITAGE FOUNDATION BOARD OF TRUSTEES
Danvers, Massachusetts 01923 USA
Price: US $15 (plus shipping)