11.10.2018

50 години од популаризацијата на Лавот како земски грб на Македонија

Пред  50 години, на 11 октомври 1968 година, во списанието „Журнал“ беше објавен текст во кој за првпат јавно е објавено постоењето на земските грбови на Македонија. Текстот со наслов „Македонскиот грб од XIV век“ не е потпишан, но Алексдандар Матковски смета дека автор е Славко Димовски.

Во написот се пренесени детали и фотографии од Фојничкиот грбовник.

Со овој напис започнува процесот за популаризација на илирската хералдика и земскиот грб на Македонија кој ќе биде крунисан со книгата на Александар Матковски „Грбовите на Македонија“. Во следните неколку години и Димевски и Матковски ќе објавуваат написи и статии за земскиот грб, што ќе доведе и до своевиден спор, кој прв го открил земскиот грб на Македонија. Инаку прв кој ќе пишува за земскиот грб е Стејапан Антољак кој во универзитетскиот учебник „Помошни историски науки“ од 1966 ќе го спомене постоењето на земскиот грб на Македонија како црвен лав на златно поле и обратно, при тоа не заземајќи страна кој од нив е вистинскиот.