Ане Платоф
Вексилолог и историчар од Топека, Канзас, САД

Заведен под број 6/2022 на 29.11.2022

Блазон

Штит
Расечен на сребрено и сино, десно два брановидни сини ремени меѓу египетски мршојад природно обоен и две зелени исправени палмини гранки

Челенка
Сончоглед природно обоен

Мантија
Сино поставено сребро

Девиза
Scholaris ex Vexillis

Девиза
Стручњак за знамиња

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Јован Јоновски