22.12.2018

Грбот на општина Вевчани според Македонскиот територијално хералдички систем

Општината Вевчани е рурална општина и според Македонскиот територијално херладички систем има палисадна круна.