11.12.2018

Грбот на општина Ѓорче Петров според Македонскиот територијално хералдички систем

Општината Ѓорче Петров е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина и венец од липа. Грбот е хералдички. Иако има иницијали, тој, како таков е единствен.