Дарко Поп-Тошев
Пица мајстор од с. Стојаково, Гевгелиско

Заведен под број 5/2022 на 27.11.2022

Блазон

Штит
Црно, на црвен андреев крст орамен златно пет златни тролисни крстови

Челенка
Пола златен лав кој во десната рака држи златен тролисен крст

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Слобода пред сѐ и над сѐ

Блазон
Дарко Поп-Тошев
Емблазон

Дарко Поп-Тошев