26.7.2022

Феноменот на мијачкото знаме


На 29 Меѓународен конгрес по вексилологија, оддржан во Љубљана, д-р Јован Јоновски имаше презентација на тема Феноменот на мијачкото знаме.

Презентацијата на англиски е достапна на линкот

https://www.academia.edu/video/k5PGNl