Габриел Стибел
Меѓународен кинолошки судија од Скопје

Заведен под број 3/2022 на 7.6.2022

Блазон

Штит
Сино, златна чизма меѓу сребрени дабов лист и крст во чело. На сребрен клин од основа три сини брановидни врвци

Челенка
Бел гулаб со маслиново гранче во клунот

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Honeste operatur et nihil timet

Девиза на македонски
Работи чесно и не се плаши од ништо

Блазон
Габриел Стибел
Емблазон

Диме Ангелов