Георги Гоце Дуртаноски
Уметник и краснописец од Бохум

Заведен под број 1/2019 на 22.7.2019 година

Блазон

Штит
Црвено, сребрен воденичарски камен зад него две златни вкрстени секири со дрвени рачки. три златни желади во основа

Челенка
Златен кринисан лав од круна кој држи златна секира со дрвена рачка

Мантија
Црвено поставено сребро

Девиза
(Глаголица) На татковината секогаш верни

Девиза на македонски
На татковината секогаш верни

Блазон
Георги Гоце Дуртаноски

Емблазон
Јован Јоновски