10.3.2011

Годишен извештај за 2010 година

Поради Законската обврска за објавување на годишниот извештај:

Македонско Хералдичко Здружение
Годишен финансиски извештај
2010 Година

1. Приходи
1.1 Спонзорства 12.300 ден.
1.2 Министерство за култура * 100.000 ден.
1.3 камати 3 ден.
Вкупно 112.303 ден.

2. Расходи
2.1 канцелариски материјал 12.000 ден.
2.2 банкарски трошоци 130 ден.
Вкупно 12.130 ден.

* Средствата од Министерство на култура пристигнаа на
31-12-2010 година и затоа останаа за реализација на проектот
следната 2011 година за Проектот
Грбовите на Александар Македонски