20.1.2019

Грбот на општина Аеродром според Македонскиот територијално хералдички систем

Општината Аеродром е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина и венец од липа. Грбот е хералдички.