21.11.2018

Грбот на општина Карпош според Македонскиот територијално хералдички систем

Општината Карпош е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина и венец од липа. Грбот е хералдички. Извршена е корекција со тоа што сребрените коцки на златниот појас се заменет исо сини.