3.11.2018

Грбот на општина Центар според Македонскиот територијално хералдички систем

Општината Центар е скопска градска општина и според Македонскиот територијално херладички систем има круна на скопска општина и венец од липа. Грбот е хералдички.