Христо Бошкоски
Спортски работник од Скопје

Заведен под број 1/2021 на 10.2.2021

Блазон

Штит
Сино, златна откината волчја глава која во устата има зелена палмова гранка, златна ветлеемска ѕвезда во чело

Челенка
Златен полу орел со гранче на винова лоза во клунот

Мантија
Сино поставено златно

Девиза
Vi Et Virtute

Девиза на македонски
Со сила и храброст

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски