Кирил Чапов
Историчар од Радовиш

Заведен под број 2/2022 на 29.4.2022

Блазон

Штит
Расечен на црвено и сребрено десно десна дланка и лево Хи-Ро обратно обоени

Челенка
Три ноеви пердуви црвено-сребрено црвено

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Vivere est Militare

Девиза на македонски
Животот е борба

Блазон
Кирил Чапов
Емблазон

Кирил Чапов