7.9.2017

Конструкција на знамето на Република Македонија

Конструкција на знамето на Република Македонија, според ликовно-графичкото решение дадено во прилог на Законот за знаме на Република Македонија, Службен весник 47/95., Јован Јоновски.