Љубомир Михајловски
Писател од Велес

Заведен под број 7/2022 на 11.12.2022

Блазон

Штит
Пурпурно, златен грифин вооружен црвено држи златно сонце

Челенка
Од астрална круна златно сонце

Мантија
Пурпурно поставено златно

Девиза
Вистината дом на мирот

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон

Димитриј Михајловски