12.1.2021

Македонски хералд 15

Македонски хералд 15

Содржина

  • Јован Јоновски, Мојсо Поповски, Македонски свадбени знамиња. 3-24.
  • Роберт Митевски, Македонскиот војник и петокраката 1941-1992, 25-43.
    Жељко Хајмер, Улогата на хералдичката комисија во современиот хералдички дизјан во хрватска. 44-60.
  • Трајче Трајков, Плакети и наградни значки на арм 1992-2019. 61-76.
  • Активности на МГД. 77.
  • Регистер на грбови 78-80, Никола Малчески, Роберт Митевски,  Бојан Коцевски

 

ПРЕЗЕМЕТЕ