Македонско грбословно друштво
Здружение од Скопје кое се занимава со хералдика, вексилологија, фалеристика и сродни дисциплини

Заведен под број 2/2018 на 15.7.2018 година

Блазон

Црвено, сребрен хипокамп, со канџи, јазик, грива и перка, сите златни. Над штитот круна на главен хералд на МГД. Зад штитот вкрстени две палки на главен хералд. Над штитот голема црвена мантија, поставена сребро, со златна хералдска круна

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски

Симболика

Хипокампот е симбол кој му се припишува на Александар Македонски