4.8.2011

Македонскоте хералдичко здружение примено во Меѓународната федерација на вексилолошки здруженија


МХЗ член на FIAV/
На илинден 2011 година Македонскоте хералдичко здружение примено во Меѓународната федерација на вексилолошки здруженија