Марко Бојаџиски
економист од Прага

Заведен под број 2/2021 на 19.6.2021

Блазон

Штит
Златно, црвен лав кој држи сина бала обременета со сребреник со сина буква „Б“

Челенка
Златно сонце во изгрев

Мантија
Сино поставено сребено

Девиза
Љубов, труд, мудрост

Блазон
Јован ЈоновскиЕмблазон
Јован Јоновски