Никола Галевски
Теолог од Скопје

Заведен под број 8/2018 на 15.9.2018 година

Блазон

Штит
Црно, златен тетраморфон околу златен небесен Ерусалим

Челенка
Златен винички крст со натпис „CRVX CHRISTI VINCE”

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
CRVX CHRISTI VINCE

Девиза на македонски
Крстот Христов победува

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски