Никола Георгиев
Полковник од Скопје

Заведен под број 5/2021 на 13.11.2021

Блазон

Штит
На златно, црвен појас меѓу црн орел во приказ кој држи меч во појас кон десно, и црн коњ исправен, зауздан и отседлан, обременет со три златни безанти.

Челенка
Од златна челенкова круна глава на белоглав орел, природно обоена во клунот златен меч надолу.

Мантија
Црвена поставено златно

Девиза
TRADITIO – SAPIENTIA – FORTITUDO

Девиза на македонски
ТРАДИЦИЈА – МУДРОСТ – ХРАБРОСТ

Блазон
Никола Георгиев, Александар Гижаровски
Емблазон

Александар Гижаровски