Николче Стојаноски

Јазичар од Тетово

Заведен под број 2/2019 на 23.7.2019 година

Блазон

Штит
Златно, меѓу два црвени ремени латински крст

Челенка
Црвен латински крст

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
(Глаголица) М Н

Девиза на македонски
М Н

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски