15.5.2019

Нова книга: за хералдиката и вексилологијата на Македонија

Конечно достапна, на 186 страни А4 формат со 22 колорни страни со преку 300 илустрации.

Книгата може да се набави кај авторот jonovski@gmail.com, во Матица, и во Литература.мк


Содржина
ПРЕДГОВОР 9
ВОВЕД 11
Досегашни истражувања 11
Идентификување и формулирање на истражувачкиот проблем 14
Предмет на истражување 15
Цели и задачи на истражувањето 15
Хипотези 15
Начин на истражување 15
Значење на трудот 16
СИМБОЛИТЕ И ОПШТЕСТВОТО: ТЕОРИСКА РАМКА17
Симболи: значење во општеството 17
Грбот и знамето и нивната функција во општеството 19
Избор на амблем и негово поставување на грб и знаме 25
Принципите на науките за грбот и знамето 31
Хералдика 31
Вексилологија 33
СОНЦЕТО И ЛАВОТ КАКО СИМБОЛИ ПОВРЗАНИ СО
МАКЕДОНИЈА ДО 1944 ГОДИНА 35
Сонцето и лавот како симболи 35
Сонцето во духовната и во материјалната култура 35
Лавот во духовната и во материјалната култура 38
Сонцето и лавот во хералдиката и вексилологијата 41
Сонце 41
Лав 43
Припишаните грбови и знамиња на Александар Македонски во средновековна Европа 44
Земските грбови на Македонија 46
Знамињата во текот на националното движење во 19 век 55
СОНЦЕТО И ЛАВОТ ВО СОВРЕМЕНАТА ХЕРАЛДИКА И
ВЕКСИЛОЛОГИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ПО 1944 ГОДИНА 59
Симболичните претстави на сонцето поврзани со Македонија во периодот пред 1944 година: краток осврт 61
Симболичните претстави на сонцето и лавот на македонскиот грб, знаме и химна во „југословенски“ контекст 62
Општествено-политички и културен контекст за појавата на сонцето
во државните симболи на НР/СР Македонија 62
Сонцето како симбол во химната на ДФ Македонија62
Знамето и грбот и на НР/СР Македонија 63
Хералдичка и графичка анализа 69
Интересот и популаризацијата на лавот како македонски симболво СР Македонија 70
Сонцето и лавот како симболи во македонската дијаспора 71
СИМБОЛИЧНИТЕ ПРЕТСТАВИ НА СОНЦЕТО И НА ЛАВОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ГРБ И ЗНАМЕ ПО 1991 ГОДИНА 75
Општествено-политичкиот контекст на изборот на симбол:
сонце/лав на државното знаме и грб 75
Сонцето и лавот во симболизацијата на политичките партии 77
Парламентарни расправи за и околу изборот на симболи на Р Македонија 79
Сонцето и лавот како симболи во предлозите за грб и знаме на Р Македонија 82
Хералдичка анализа на предлозите 90
Сонцето на македонското знаме од 1995 година 94
Сонцето и лавот во обидот за донесување грб на Р Македонија (подоцнежен период) 98
Сонцето на други државни амблеми 103
Симболите сонце и лав на државното знаме и грб во
индивидуалните наративи (современа состојба) 104
СОНЦЕТО/ЛАВОТ ВО ОПШТИНСКИТЕ ГРБОВИ И ЗНАМИЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 111
Современа македонска територијална хералдика и вексилологија 111
Општински грбови и знамиња 112
Сонцето во грбовите и знамињата на општините во Република Македонија 113
Хералдичка анализа 129
Сонцето во описите на општините 132
ЗАКЛУЧОК 135