30.6.2020

Официјалниот предлог за грб и знаме на Република Македонија јули 1992

Предлогот за грб и знаме од Уставната комисија преточен во предлогот на Тито Петковски, Зоран Крстевски и Киро Поповски, од 20.7.1992 година.