14.3.2009

Отворање на поставката за Хералдиката во Македонија

На 12 март Директорот на Музејот на Македонија, Мери Аницин – Пејоска ја отвори експозицијата Хералдика во Македонија во Историската поставка.