Павле Арсоски
Генерал од Скопје

Заведен под број 7/2018 на 14.9.2018 година

Блазон

Штит
Црно, сребрен волк вооружан црвено; во десната рака сребрен меч, а во левата штит: црвен, златно стропило, над се две златни дабови гранки вркстени во дното, обратно обоено. Зад штитот вкрстени две генералски палки

Челенка
Од златна круна сребрена соколова глава вооружана црвено, со сребрен меч во златен клун

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Acta non verba

Девиза на македонски
Дела не зборови

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Иван Нацевски