22.12.2008

Планината како симбол во Македонската традиција