Радован и Лепосава Поповски
Економист и инженер од Скопје

Заведен под број 1/2018 на 21.4.2018 година

Блазон

Штит
Црвено, меѓу два соочени сребрени гулаба кои во клуновите држат иста зелена маслинова гранка и отворена книга вкоричена златно, златно стропило

Челенка
На три црвени паунови пера сребрена функија

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Saxum Volutum Non Obducitur Musco

Девиза на македонски
На камен кој се тркала не расте мов

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски