7.7.2015

Реакција на МХЗ по повод новите грб и знаме на Кисела Вода

На ден 10.06.2015 година, Советот на Општина Кисела Вода, по предлог на Комисијата за избор на нови грб и знаме на Општина Кисела Вода, ги изгласа новите симболи на Општина Кисела Вода и покрај негативното мислење дадено за предлог грбот и знамето од страна на стручниот советник Петар Гајдов, потпретседател на Македонското Хералдичко Здружение.

opstinakiselavoda

Изгласаните “грб” и знаме не ги исполнуваат барањата на конкурсот, а уште поважно, „грбот“ го прекршува Законот за локална самоуправа.

„Грбот“ не ги исполнува хералдичките стандарди, тој не може да се блазонира (да се опише хералдички), и како таков стручно може да се категоризира како амблем/лого, но никако и грб, што е спротивно на условите на конкурсот. Дополнително, содржејќи апликација на знамето на Република Македонија тој го крши и Законот за локална самоуправа, каде во член 10, став 2, стои дека “грбот и знамето на општината се разликува од грбот и знамето на Република Македонија и грбот и знамето на другите општини и Градот Скопје”.

Изгласаното знаме не ги исполнува вексилолошките правила и стандарди. Тоа е само црвено платно на кое е аплициран новизгласаниот “грб”/амблем. Според вексилолошките правила и стандарди знамето треба да биде чисто вексилолошко, без апликации на грбови и амблеми.

Македонското хералдичко здружение жали за пропуштената прилика на Општина Кисела Вода да донесе хералдички исправен грб и вексилолошки исправно знаме, и повикува на укинување на одлуката за избор на нови општински симболи и распишување на нов конкурс. Македонското хералдичко здружение, како единствено стручно тело за хералдика и вексилологија во Република Македонија, е секогаш подготвено за соработка со цел добивање на хералдички и вексилолошки исправни симболи на Општината.