Шимон Павлас

Лингвист од Варшава

Заведен под број 3/2019 на 15.8.2019 година

Блазон

Штит
Црвено, сребрена осмокрака ѕвезда која стои на два крака, обременета со зелен затворен костен, сина основа орамена сребрено обратно крлушковидно со три врва

Челенка
Зелен лист од костен со 7 ливчиња

Мантија
Црвено поставено сребро

Девиза
Com napisał, tom napisał

Девиза на македонски
Што напишав тоа напишав

Блазон
Шимон Павлас

Емблазон
Шимон Павлас