15.4.2007

Управен одбор

Претседател: м-р Јован Јоновски;

Потпретседател: м-р Кирил Трајковски;

Секретар: Петар Гајдов