Владимир Пандовски
Социолог и графичар од Битола

Заведен под број 9/2018 на 16.9.2018 година

Блазон

Штит
Црно, два златни клуча во салтир, обраб 11 пати скосен црно и сребрено

Челенка
Златен полу-лав, крунисан со двојна опашка, кој држи осмокрака црвена ѕвезда

Мантија
Црвено поставено сребрено

Девиза
Christus Vincit, Regnat, Imperat

Девиза на македонски
Христос освојува, владее, заповеда

Блазон
Владимир Пандовски

Емблазон
Владимир Пандовски