Александар Гижаровски
Вексилолог и софтверски инженер од Скопје

Заведен под број 1/2013 на 10.6.2013 година

Блазон

Штит
По стропило на сино и зелено, сребрено стропило помеѓу златен лозов лист во кантон и сребрен седечки волк, вооружен црвено

Челенка
Од златна челенкова круна сребрена волчја глава, во устата со исто копје со син пламенец

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Lux et Veritas

Девиза на македонски
Светлина и Вистина

Блазон
Александар Гижаровски

Емблазон
Александар Гижаровски