Александар Јанчески
Меѓународен бизнис консултант, дипломиран машински инженер од Тетово

Заведен под број 1/2020 на 6.3.2020 година

Блазон

Штит
Расечен на сино и црвено, две тесни стропила испреплетени, во чело во десно дабово гранче, во лево детелина, сите златни

Челенка
На три црвени ноеви перја златен прстен

Мантија
Црвено и сино поставено златно

Девиза
Dignitas, Honestas, Fidelitas

Девиза на македонски
Достоинственост, Чесност, Верност

Блазон
Александар Јанчески

Емблазон
Александар Јанчески