Андреја Стефановски
Електроинженер од Скопје

Заведен под број 1/2008 на 10.6.2008 година

Блазон

Штит
Вртешка сино и пурпурно. На сребрен андреев крст помеѓу две лавовски глави откинати свртени со тилот и крунисана иста во чело и котва во подножје, сите златни, ерусалимски крст црвен

Челенка
На зелен венец ѕвезди златни. Над сѐ свиток

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Semper Fidelis

Девиза на македонски
Секогаш верен

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски