Анѓела Алексовска
Физиотерапевт од Куманово

Заведен под број 2/2023 на 12.06.2023 година

Блазон

Штит
Расечен на црвено и црно, сребрено стропило меѓу три сребрени бозелови цвета со златни семиња

Челенка
Златен був оружан црно на црно гранче

Мантија
Црно поставено сребрено и црвено поставено сребрено

Девиза
Bene fiat bene curat

Девиза на македонски
Прави добро, лекувај добро

Блазон
Иван Нацевски

Емблазон
Иван Нацевски